?

Log in

No account? Create an account
Na staroncy baza, visić cikavy apytalnik. Samaje cikavaje heta… - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Врс. 1, 2003|10:29 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[dryhva]
Na staroncy baza, visić cikavy apytalnik. Samaje cikavaje heta vyniki .
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2003-09-02 11:08 am (UTC)

a friendly remark

Dryhva, nie chaczu padasca zanudnym, ale hetaja supolka byla stvoranaja administratarami LJ dla pierakladu LJ na bielaruskuju movu.
Dla ahulnabielaruskich temau - by.
So, keep it mind. Spadziajusia, you are not mad at me. ;)
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: dryhva
2003-09-03 07:36 am (UTC)

Re: a friendly remark

Dziakuj za nahadvańnie. Apošnim časam niešta ŭ mianie ŭsio dahary nahami. Voś i ni tudy napisała. Znoŭku dziakuj i vybačaj.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2003-09-03 07:39 am (UTC)

Re: a friendly remark

Don't worry. I nie biary da halavy. :))
(Адказаць) (Parent) (Thread)