?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Врс. 3, 2003|11:07 pm]
lj_belarusian
lj_belarusian
[zolak]
Kaliści viadomy piśmieńnik Sakrat Janovič u razmovie sa mnoj (a havaryli my pra rusifikacyju Biełarusi) skazaŭ niešta padobnaje: „Kamu patrebnaja rasiejskamoŭnaja Biełaruś? Kamu patrebnaja takaja małaja niby-Rasieja, jakaja navat nie nazyvajecca Rasiejaj? Zabivajučy svaju biełaruskaść Biełaruś źniknie, pabačycie sami”. Kaniec cytaty. Heta ja da čaho?

...

Pačaŭ pisać zaŭvahi da pierakładu biełaruskaja interfejsu, ale ŭ hałavu ŭsio inšaje lezie... Tamu kankrety budiuć paźniej. A ciapier bolš ahulnyja, albo lepiej hlabalnyja spravy. Mnie zdajecca, što stylistyka rasiejskahra interfejsu niejkim čynam pierajšła j siudy. Heta źviazana naohuł z rasiejskim pierakładam WINDOWSa, tamu nia viedaju, nakolki trapna było b TUT źmnianiać niešta (ja razumieju, što bolšaść biełarusaŭ pryzvyčajenaja da rasiejskaj aperacyjnaj systemy), ale sama tema vartaja dyskusii.

1. Padazronaja vietlivaść

Zvarot na "Vy" da karystalnika. Asabista mnie zdajecca, što heta pastka, u jakuju trapili pieršyja rasiejskija pierakładčyki, jakija peŭna zadumvalisia, jak pierakłaści z anhielskaj YOU, i vyrašyli pierakłaści vietliva.

Ci słušna? Ciapier pra heta RASIEJCY nie zadumvajucca, bo dylema ž była tolki ŭ vypadku pieršych pierakładčykaŭ; usie astatnija prosta vykarystali prakładzienuju ściažynu. Adnak ci abaviazkova nam pa joj iści?

Kali zychodzić z lohiki interakcyi kamputar-karystalnik, ničoha tam nia skazana pra toje, što kamputar u svaim interfejsie pavinien šanavać nas bolej, čym my jaho. Ja chutčej bačyŭ by partnerstva j roŭnaść. Tamu tut lahičny zvarot na Ty. Kali my źviartajemsia da svajho kamputara na Ty, dyk čamu jon pavinien da nas źviartacca na Vy?

2. "Biaspiečnaja" Infinityŭnaść

"Zrabić zapis", "redahavać zapisy"... Adkul heta ŭziałosia? Z taje samaje anhielščyny, viadoma. Nu, nia tolki ź jaje. Znoŭ ža, pierakładajučy na rasiejskuju, ludzi siadzieli j dumali pryblizna tak:
- Jak pierakłaści "Save"?
- Zachavajcie, zapišycie.
- A moža "Zachavaj, zpišy”? Heta ž ad kantekstu zalezyć.
- Racyja, na ŭsialaki vypadak prapanuju zrabić "Zachavać, zapisać".
- O, heta ideja... Infilityŭ bolš biaspiečny.

Nu, nu... Dyk pytannie toje samaje: ci varta jści prakładzienaj kimści (nia nadta sensoŭnaj, na moj pohlad) ściažynaj? Kali my ŭžo pierajšli z kamptaram na Ty, dyk lahična było b,kab jon źviartaŭsia da nas pa partnersku "Zachavaj, Napišy, itp".

...

Hetyja pytańni datyčać, viadoma, šyrejšaha kantekstu, i naohuł balučaj sfery biełaruskaj kamputarnaj terminalohii, ale pry nahodzie pierakładu interfejsu LJ liču nieabchodnym zadumacca nad imi, bo, chacia LJ i pryjšoŭ z Rasiei /(c)rydel23 /, zusim nie abaviazkova, kab i biełaruski interfejs byŭ vyklučna pierajnačanaj na biełaruskija słovy rasiejskaj versijaj. Dobry pierakład žyvie ŭłasnym žyćciom. chaciełasia b, kab taki paŭstaŭ. Pa toje j hetaja zaciemka.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2003-09-04 01:35 pm (UTC)
хачу сказаць, што ў дадзеным выпадку я карыстаўся зваротам на "Вы", бо тут усё ж ідуць ня зносіны чалавек-кампутар, а чалавек-сайт, і таму тут усе выказваньні зьяўляюцца зваротам стваральнікаў сайту да наведвальніка, таму лічу зварот на "Вы" цалкам прымальным.
(Адказаць) (Thread)
From: zolak
2003-09-04 01:54 pm (UTC)
Dziakuj za vodhuk. Choć chtości heta pračytaŭ. Adrazu palohka niejkaja na dušy.

Stvaralniki sajtu? Hmm... Cikavaja dumka. Nia baču nijakaj suviazi, ščyra kažučy. Hetakža možna było b kazać i pra stvaralnikaŭ kamputara. Jakaja tady roźnica? Prynamsi ja jaje nia baču.

Zrešty, heta j tak byŭ „kryk siarod pustyni”, bo ja razumieju j krynicy nieprychilnaści ludziej da majho padychodu, i krynicy ŭpartaha adstohvańnia čahości, što „pryžyłosia”, navat kali jano niedarečnaje. Mnie heta mocna nahadvaje łukašenkaŭskija perliny, typu „charošy fłah, my da jaho pryvykli”, „charošaja nazva, ź joj nas šmat što łučyć”, ale ŭsio ž i heta maje ŭ sabie taksama niešta da bolu biełaruskaje.

Nasamreč mnie prosta vielmi chaciełasia vykazacca.
Pryjemna, kali da ciabie chtości prysłuchoŭvajecca.
(Адказаць) (Parent) (Thread)